sobota, 15 czerwiec 2013 00:00

Pytania do związku o śmieci...

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Szanowni Mieszkańcy. Do wczoraj nie otrzymałem odpowiedzi na Wasze pytania przesłane do Związku Gmin Wierzyca w sprawie śmieci. W związku z tym, że Wójt Gminy Kościerzyna Pan Grzegorz Piechowski jest Członkiem Zarządu ZG Wierzyca, pozwoliłem sobie te pytania zadać właśnie naszemu Wójtowi podczas wczorajszej sesji.

 

Do dyskusji włączyli się również obecni na sesji Radni Gminy Kościerzyna. Po 20 czerwca jak już się uporam z deklaracjami opracuję odpowiedzi na zadane pytania i Państwu je podam. Nie chcę, aby wkradł się jakiś błąd i muszę zanotowane przeze mnie odpowiedzi skonsultować. Dziś otrzymałem dość obszerną informację od związku, którą w całości Państwu przekazuję...

 

Temat

Związek Gmin Wierzyca

Od

ZGW_odpady <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>

Do

<Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>

Data

2013-06-15 15:30

Witam,
    Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca uchwałą nr III/32/2013 z dnia 29 marca 2013 roku określiło wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gmin - uczestników Związku.
- dla mieszkańców (dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) - obowiązuje wzór deklaracji DO-1.
- dla przedsiębiorstw (dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) - obowiązuje wzór deklaracji DO-2.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Związku Gmin Wierzyca deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości -jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni, od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji nie maja obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemniki lub worki "BIO".
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usług również w przypadkach kiedy dojazd do miejsca odbiorów odpadów jest utrudniony, w szczególności w przypadkach złych warunków atmosferycznych, z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów, uroczystości itp. w takich wypadkach nie przysługują mu roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.


   Zgromadzenie Związku uchwałą nr I/15/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku ustaliło wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, polegające na tym, że każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach Związku.
Selektywne zbieranie odpadów komunalnych polega na ich zbieraniu i odbieraniu według następujących grup:
•    odpady kuchenne i zielone ulegające biodegradacji, zwane „BIO”,
•    papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, styropian i tkaniny, zwane „SUROWCE”,
•    powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne,
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony,
•    odpady budowlane i rozbiórkowe,
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    pozostałe odpady, zwane „ZMIESZANE”.
Zasady organizacji odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości:
1.    Odpady grupy: „BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE”:
•    przedsiębiorca odbierający odpady wyposaży wszystkie nieruchomości w niezbędne pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywał będzie je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
•    wyposażanie nieruchomości w pojemniki oraz wyznaczanie miejsc odbioru odpadów odbywać się będzie przez wykonawcę usługi odbioru odpadów w porozumieniu z właścicielami nieruchomości,
•    przedsiębiorca odbierający odpady oznaczy wszystkie pojemniki odpowiednią naklejką informacyjną o przeznaczeniu określonego pojemnika oraz w celu ewidencji odbieranych odpadów naklejką systemu kodów kreskowych,
•    mieszkańcy i inni wytwórcy odpadów są zobowiązani do gromadzenia odpadów w pojemnikach zgodnie z ich przeznaczeniem,
•    właściciele nieruchomości są zobowiązani do udostępniania pojemników w celu realizacji usługi odbioru odpadów w ustalonym w harmonogramie terminie i miejscu odbioru odpadów,
W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących  przepisach, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem w formie pisemnej.
+•    odpady odbierane będą z terenu nieruchomości z regularną częstotliwością według ustalonego harmonogramu,
•    trasy i harmonogramy odbioru odpadów opracuje przedsiębiorca odbierający odpady,
•    trasy i harmonogramy odbioru odpadów podlegają zatwierdzeniu przez Związek Gmin Wierzyca,
•    zatwierdzony harmonogram przez Związek zostanie przekazany do wiadomości właścicielom nieruchomości,
•    w miarę możliwości odbiór odpadów odbywał się będzie w dniach od poniedziałku do piątku (w godz. 07:00 - 18:00) w sposób regularny i powtarzalny, tak aby mieszkańcy mogli zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania,
•    w przypadku gdy odbiór odpadów przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów nastąpi w dniu następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy lub w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani w harmonogramie,
•    w przypadku stwierdzenia przez odbiorcę odpadów niedopełniania zadeklarowanego obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (stwierdzenie odpadów niezgodnych z przeznaczeniem pojemnika) lub stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z deklarowanym (stwierdzenie większej ilości lub pojemności pojemników), wykonawca usługi pozostawi ostrzeżenie właścicielowi nieruchomości w formie naklejki ostrzegawczej, a Związek podejmie określone działania.
2.    Odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne:
•    przedsiębiorca odbierający odpady zorganizuje co najmniej dwa razy w roku (wiosną i jesienią) w terminach od 15 kwietnia do 31 maja oraz od 15 września do 31 października objazdowy odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych z terenów nieruchomości od mieszkańców,
•    trasy i harmonogramy objazdowego odbioru odpadów opracuje przedsiębiorca odbierający odpady,
•    trasy i harmonogramy objazdowego odbioru odpadów podlegają zatwierdzeniu przez Związek Gmin Wierzyca,
•    zatwierdzony harmonogram przez Związek zostanie przekazany do wiadomości właścicielom nieruchomości,
•    usługa polegać będzie na odbiorze w wyznaczonych terminach z wyznaczonych miejsc wystawionych przez mieszkańców odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych powstałych w gospodarstwach domowych właścicieli nieruchomości.
3.    Odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe:
•    przedsiębiorca odbierający odpady zorganizuje stały odbiór odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych z terenów nieruchomości od mieszkańców,
•    usługa polegać będzie na dostarczeniu odpowiedniego pojemnika oraz jego odbiorze wraz z odpadami według regulaminu wykonawcy usługi,
•    odbiorowi podlegają odpady w ilości nie większej niż 1m3 – jeden raz w roku z gospodarstwa domowego, na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości kierowane do wykonawcy usługi,
•    usłudze podlega odbiór odpadów znajdujących się wyłącznie w pojemnikach.
Do obsługi nowego systemu potrzebne będą minimum trzy pojemniki (kontenery) na następujące grupy odpadów:
- na odpady "BIO",
- na odpady "SUROWCE",
- na odpady "ZMIESZANE.
W nowym systemie szkło i plastik gromadzone mogą być w jednym pojemniku na odpady "SUROWCE", jednak nie wyklucza to utrzymania dotychczasowego systemu z dostawieniem pojemników na pozostałe grupy odpadów.
Jak wyżej wskazano - szczegóły te należy uzgodnić z wykonawcą usługi odbioru odpadów (na etapie wyposażania nieruchomości w pojemniki).
Szczegóły na stronie: www.zgwierzyca.

Pozdrawiam:
Związek Gmin Wierzyca
Małgorzata Rupniewska

 

Powyższy tekst nie został przeze mnie w żaden sposób modyfikowany. Przedstawiony został dokładnie w takiej postaci, w jakiej go otrzymałem. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do dyskusji. Im więcej będziemy pytać przed czasem tym mniej ewentualnych błędów popełnimy. Marcin Żurek

Czytany 1746 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 01 czerwiec 2014 18:49

Dodaj komentarz

REGULAMIN:
1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu,
2. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.
3. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.
4. Nie używamy wulgaryzmów.
5. Nie obrażamy nikogo.
6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.
7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie banem.

Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook

 

Łubiana w Internecie