SMS-Info

Szanowni Mieszkańcy.

Dziś oddaję do użytku kolejne udogodnienie. Wiejski system powiadamiania "Łubiana SMS-info"

Jest to jeden z kolejnych pomysłów, które planowałem zrealizować obejmując urząd Sołtysa. Początkowo szukałem darmowej aplikacji na smartfony, ale niestety darmowe są tylko dla odbiorców wiadomości. Nie dla nadawcy czyli nie dla mnie. Podstawowym i najważniejszym kanałem informacyjnym była i jest strona sołectwa www.solectwolubiana.pl oraz profil na FACEBOOK-u. Serwis SMS będzie tylko tego dopełnieniem. Wysyłane będę tylko najważniejsze i najistotniejsze informacje i to w dodatku w skróconej formie Wiejski System Powiadamiania "Łubiana SMS-info" nie ma na celu zastąpić strony internetowej www.solectwolubiana.pl a jedynie ją wspierać. Dopełnieniem wysłanego powiadomienia SMS i tak będzie artykuł na stronie internetowej.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem powiadomień SMS o terminach płatności, imprezach, zebraniach czy np. o zagrożeniach mogą zarejestrować się w systemie poprzez wysłanie jednego SMS-a. Korzystanie z SERWISU jest całkowicie bezpłatne. Jedyny ewentualny koszt to wysłanie SMS w celu rejestracji, rezygnacji lub zmiany. Wszystko zostało szczegółowo opisane w poniższym regulaminie.

Pomysł taki podsuwałem Wójtowi z radnymi niejednokrotnie, gdzie na jednej z ostatnich sesji, podczas dyskusji o związku śmieciowym dało się odczuć, że niebawem taki system się pojawi. Niedawno Wójt wprowadził system powiadamiania BLISKO. Cieszę się, że to już kolejny mój pomysł poparty przez radnych, który został wprowadzony w życie, podobnie jak zakup gminnej równiarki. Ja nie potrzebuję pochwał, ale nie lubię jak ktoś się podpisuje pod cudzymi pomysłami. To tak na marginesie.

Dla gminy koszt jego utrzymania zakupionego systemu BLISKO jest praktycznie niezauważalny, w przeciwieństwie do mojego budżetu, dlatego postanowiłem wprowadzić powyższe i myślę, że na dzień dzisiejszy na tym pozostanę. 

Zapraszam zainteresowanych do korzystania z nowego systemu i przesyłania swoich uwag oraz sugestii a ja w międzyczasie szykuję kolejną nowość na naszą stronę.

Marcin Żurek

Regulamin Wiejskiego Systemu Powiadamiania „Łubiana SMS-info”

§ 1 Definicje

 1. ADMINISTRATOR – administrator SYSTEMU, autor komunikatów w systemie powiadamiana - Sołtys Wsi Łubina Marcin Żurek

 2. UŻYTKOWNIK - każda osoba posiadająca aktywną usługę telekomunikacyjną w standardzie GSM, u dowolnego operatora telefonii komórkowej działającego na terytorium Polski, która prawidłowo zarejestruje swój numer telefonu do SYSTEMU. Zarejestrowanie się do SYSTEMU jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez ADMINISTRATORA

 3. SYSTEM - „Wiejski System Powiadamiania – „Łubiana SMS-info”.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z SYSTEMU przez UŻYTKOWNIKA.

 2. Rejestracja w SYSTEMIE oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. SYSTEM jest niekomercyjnym, wspierającym portal www.solectwolubiana.pl kanałem powiadamiania UŻYTKOWNIKA.

 4. SYSTEM w żadnym momencie nie zastępuje obowiązującego prawa. Otrzymanie powiadomienia SMS od ADMINISTRATORA lub też brak takiego powiadomienia nie zwalnia  UŻYTKOWNIKA z przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. (Np. brak informacji o zbliżającym się terminie wnoszenia opłaty za śmieci nie zwalnia z obowiązku jej wnoszenia)

 5. Korzystanie z SYSTEMU jest dobrowolne.

 6. Korzystanie z SYSTEMU jest całkowicie bezpłatne.

§ 3 Zasady korzystania z SYSTEMU

 1. Informacje w postaci bezpłatnych wiadomości SMS mogą otrzymywać wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w SYSTEMIE.

 2. Prawidłowa rejestracja w SYSTEMIE polega na wysłaniu przez UŻYTKOWNIKA wiadomości SMS o treści START X do ADMINISRATORA na numer 793 214 939, gdzie w miejsce X należy wpisać jeden z poniższych numerów kategorii odpowiadający zakresowi informacji, otrzymywaniem których UŻYTKOWNIK jest zainteresowany. Należy wybrać przynajmniej 1 kategorię. Wybierając więcej niż jedną kategorię należy wpisać je po przecinku lub spacji. W przypadku braku wyboru kategorii UŻYTKOWNIK zostanie automatycznie przypisany do kategorii nr 5. UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany o zarejestrowaniu jego numeru w SYSTEMIE niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.

  1) BEZPIECZNA ŁUBIANA - Alarmy i zagrożenia - komunikaty z tej grupy tematycznej wysyłane będą wyłącznie w przypadku wprowadzenia przez uprawnione do tego władze, stanów alarmowych i stanów zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia na danym terenie informacje zostaną wysłane do wszystkich UŻYTKOWNIKÓW.

  2) EKO ŁUBIANA - Gospodarka odpadami, informacje związane z ekologią – komunikaty o zbliżającym się odbiorze odpadów czy terminie płatności,

  3) KULTURALNA ŁUBIANA - Wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne  komunikaty dotyczące wydarzeń kulturalnych i sportowych i społecznych na terenie Sołectwa Łubiana np. termin Zebrania Wiejskiego, informacje o festynach czy też akcjach społecznych.......oraz wybrane na terenie Gminy Kościerzyna

  4) NASZA ŁUBIANA - komunikaty lokalne– wybrane komunikaty dotyczące sołectwa Łubiana – np. szczepienie psów, termin płatności podatku itp.

  5) CAŁA ŁUBIANA – wszystkie powyższe

Przykład 1.

START 2, 3 – UŻYTKOWNIK będzie otrzymywał informacje z kategorii Kulturalna Łubiana i Nasza Łubiana oraz Bezpieczna Łubiana

Przykład 2.

START 1 – UŻYTKOWNIK będzie otrzymywał tylko informacje z kategorii Bezpieczna Łubiana

 1. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień SMS dokonując prawidłowego wyrejestrowania się z SYSTEMU poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści STOP do ADMINISTRATORA na numer 793 214 939 z własnego, zarejestrowanego wcześniej w SYSTEMIE numeru telefonu. UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany o wyrejestrowaniu jego numeru z SYSTEMU niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.

 2. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie zmienić wybraną wcześniej kategorię lub kategorie powiadomień z SYSTEMU poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści ZMIANA X do ADMINISTRATORA na numer 793 214 939 z własnego, zarejestrowanego wcześniej w SYSTEMIE numeru telefonu. gdzie w miejsce X należy wpisać jeden z powyższych numerów kategorii odpowiadający zakresowi informacji, otrzymywaniem których UŻYTKOWNIK jest zainteresowany. Należy wybrać przynajmniej 1 kategorię. Wybierając więcej niż jedną kategorię należy wpisać je po przecinku lub spacji. W przypadku braku wyboru kategorii UŻYTKOWNIK zostanie automatycznie przypisany do kategorii nr.5. UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany o zmianie kategorii powiadomień z SYSTEMU niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.

 3. W żadnym wypadku nie podajemy żadnych swoich danych. W SYSTEMIE zapisany będzie tylko numer telefonu nie przypisany do żadnej osoby a jedynie do wybranej (wybranych) kategorii.

 4. UŻYTKOWNIK ponosi jedynie koszt rejestracji, rezygnacji lub zmiany kategorii informowania - koszt wiadomości SMS wysłanej na wskazany numer, który zgodny jest ze stawką taryfową operatora w sieci którego działa telefon UŻYTKOWNIKA.

 5. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z SYSTEMU przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego UŻYTKOWNIKA, a następnie dokonaniu prawidłowej rejestracji w SYSTEMIE przy użyciu nowego numeru telefonu komórkowego UŻYTKOWNIKA

 6. Numer telefonu UŻYTKOWNIKA, który w okresie jednego miesiąca kalendarzowego nie odbierze 3 wysłanych przez ADMINISTRATORA wiadomości, będzie w sposób automatyczny usuwany z bazy systemu.

§ 4 Treści komunikatów SMS

 1. ADMINISTRATOR zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do takich UŻYTKOWNIKÓW, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach dotyczących Sołectwa Łubiana lub Gminy Kościerzyna.

 2. ADMINISTRATOR nie będzie wysyłał żadnych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 3. ADMINISTRATOR będzie przesyłał UŻYTKOWNIKOWI wyselekcjonowane przez siebie treści publikowanie na stronie internetowej www.solectwolubiana.pl

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z SYSTEMU możliwe jest za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

 2. ADMINISTRATOR dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania SYSTEMU.

 3. ADMINISTRATOR zastrzega sobie możliwość zaprzestania funkcjonowania SYSTEMU bez wcześniejszego informowania UŻYTKOWNIKÓW za pomocą wiadomości SMS. Informacja o ewentualnym zaprzestaniu funkcjonowania SYSTEMU zostanie zamieszczona na stronie www.solectwolubiana.pl a wszystkie numery UŻYTKOWNIKÓW zostaną usunięte z SYSTEMU.

 4. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za:

  - korzystanie z SYSTEMU przez osoby nieuprawnione przez UŻYTKOWNIKA do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,

  - problemy w działaniu SYSTEMU, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których ADMINISTRATOR przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

  - przerwy w działaniu SYSTEMU zaistniałe z przyczyn technicznych leżących po stronie operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od ADMINISTRATORA.

 5. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia UŻYTKOWNIKA.

 6. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana będzie na stronie http://solectwolubiana.pl/

 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje ADMINISTRATOR.

Regulamin obowiązujący od dnia 19 lutego 2017 roku