Dotacje na usuwanie azbestu


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: Internet


Urząd Gminy informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejny konkurs dotyczący „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2020)” dla jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zwraca się do osób zainteresowanych dofinansowaniem, do składania pisemnego wniosku wraz z załącznikami o gotowości wykonania takich prac w roku 2020, który dostarczyć należy do Urzędu Gminy Kościerzyna.


Informujemy, że dotację mogą otrzymać wnioskodawcy posiadający nieruchomości położone na terenie gminy Kościerzyna, którzy złożyli do Urzędu Gminy w Kościerzynie dokumenty z przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów azbestowych /ocena stanu posiadania/ i zostali ujęci w tzw. bazie azbestowej. Dofinansowaniem objęte są również działania polegające na odbiorze zdemontowanych odpadów azbestowych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Urzędu Gminy w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9 do biura obsługi mieszkańca lub wysłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2020 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane w 2020 roku.

Poniżej harmonogram realizacji zadania:

 • wnioski właścicieli nieruchomości do Wójta Gminy Kościerzyna o dofinansowanie – do dnia 29 maja 2020 r.
 • wniosek Gminy Kościerzyna do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – do dnia 15 czerwca 2020 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu w WFOŚiGW – do dnia 24 lipca 2020 r.
 • wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.
 • realizacja zadania IV kwartał 2020 r.

Warunkiem realizacji zadania przez Gminę Kościerzyna jest uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW.

Wniosek można złożyć na dotację dotyczącą wykonania prac związanych z:

 • zdjęciem (demontażem), odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest lub,
 • odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Wniosek składają wszyscy właściciele nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe, w razie współwłasności pod wnioskiem i załącznikami podpisują się wszyscy właściciele bądź należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania w ramach Programu, w tym do podpisania umowy o dofinansowanie.

Do każdego wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenia dotyczące podpisania umowy w celu realizacji dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna
 • oświadczenia dotyczące wniosku dotyczącego dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna,
 • oświadczenie, że zdjęcie i odbiór pokrycia azbestowego nie dotyczy obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza ani rolnicza, lub w przypadku, gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (azbest znajduje się/znajdował się na budynku, w którym prowadzona jest/była działalność np. budynek gospodarczy), w tym działalność w zakresie rolnictwa, ubiegając się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 ma obowiązek przedłożyć wraz z wnioskiem podmiotowi udzielającemu pomocy:
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 ze zmianami) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).

Dodatkowo mieszkańcy, którzy będą starać się o dofinansowanie dotyczące wykonania prac związanych ze zdjęciem (demontażem) wyrobów zawierających azbest muszą przestawić mapkę lub szkic terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku oraz kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.

Zasady udzielania dofinansowania określone są w uchwale Nr XII/144/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: https://koscierzyna.bip.gov.pl/uchwaly-z-2019-roku/nr_xii_144_2019.html

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 prosimy o ograniczony kontakt osobisty z pracownikami Urzędu Gminy Kościerzyna. Zalecamy kontakt telefoniczny z pracownikami zajmującymi się sprawami ochrony środowiska: Dorotą Żymierczykiewicz i Moniką Lehmann pod nr tel. 58 6865980 lub 58 680, przez e-mail: ug@koscierzyna.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /19unq5v7gs/.

Więcej informacji oraz potrzebne dokumenty pod adresem: koscierzyna.pl


Popularne artykuły

Remont DK20 - grozi nam kolejny obj...
28.04.2021 (3 komentarzy)
Panele w Łubianie tematem gorętszym...
12.05.2021 (3 komentarzy)
Pamiątkowy mural
02.05.2021 (1 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 02.05.2021
03.05.2021 (2 komentarzy)

Najnowsze artykuły

Szczepienie psów przeciwko wściekli...
13.05.2021 (0 komentarzy)
Podatek od nieruchomości II rata
13.05.2021 (0 komentarzy)
Awaria zasilania
12.05.2021 (0 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 09.05.2021
09.05.2021 (0 komentarzy)
Komentarze

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2021 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE