Nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Kościerzyna


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: UG Kościerzyna


Rada Gminy Kościerzyna swoją uchwałą Nr XII/226/20 z dnia 27 listopada 2020 roku powołała Radę Seniorów Gminy Kościerzyna oraz nadała jej statut. W dniu wczorajszym Wójt Gminy Kościerzyna ogłosił nabór kandydatów do tejże rady. Termin zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów Gminy Kościerzyna ustalono od dnia 27 stycznia 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r. do godziny 14.00. 

W dalszej części artykułu przeczytamy jak można kandydować do Rady Seniorów jak i co będzie należało do jej praw i obowiązków. Ewentualnych zainteresowanych zapraszam po odbiór karty zgłoszenia w celu zebrania 10 podpisów poparcia.


W skład Rady Seniorów wejdzie 15 osób, które są mieszkańcami Gminy Kościerzyna oraz ukończyły 60. rok życia. Skład Rady Seniorów powinien reprezentować wszystkie obszary terytorialne Gminy Kościerzyna.

Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów mają:

a) organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób starszych w Gminie Kościerzyna (w tym Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów), dobór sposobu wytypowania kandydatów w łonie każdej organizacji należy do wyłącznej dyspozycji organizacji;

b) sołtysi Gminy Kościerzyna, z tym że kandydaci zgłoszeni przez sołtysów muszą uzyskać poparcie co najmniej 10 mieszkańców sołectwa, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Gminy Kościerzyna. Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu na liście poparcia kandydatowi, stanowiącej załącznik do formularza zgłoszeniowego kandydata do Rady.

Zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów należy dokonać na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Kościerzyna.

Grzegorz Piechowski
Wójt Gminy Kościerzyna

Źródło: UG Kościerzyna

 

UCHWAŁA Nr XII/226/20

RADY GMINY KOŚCIERZYNA

z dnia 27 listopada 2020 r.


 

w sprawie: powołania Rady Seniorów Gminy Kościerzyna i nadania statutu


 

Na podstawie art. 5c ust. 2-5, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się Radę Seniorów Gminy Kościerzyna, zwaną dalej Radą Seniorów.

§ 2.

Tryb wyboru członków Rady Seniorów oraz zasady jej działania określa statut stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 

Przewodniczący Rady Gminy


 

Andrzej Bober


 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/226/20

Rady Gminy Kościerzyna

z dnia 27.11.2020 r.

STATUT

RADY SENIORÓW GMINY KOŚCIERZYNA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Gminy Kościerzyna, w szczególności poprzez:

 1. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym;

 2. podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji;

 3. zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej roli;

 4. współpracę z władzami Gminy Kościerzyna przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie Seniorów do zaopiniowania przez organy gminy;

 5. zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie Seniorów przez organy gminy;

 6. formułowanie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym do ujęcia w gminnych planach i programach dotyczących seniorów;

 7. określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

 8. współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów;

 9. upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym;

 10. upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

Rozdział II

Powoływanie członków i zasady działania

§ 2

1. Rada Seniorów działa na zasadzie kadencyjności.

2. Kadencja członków Rady Seniorów jest jednolita i trwa 5 lat. Po upływie kadencji Rada Seniorów Gminy Kościerzyna działa do kolejnych wyborów.

3. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu rady.

4. Siedzibą Rady jest Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9.

§ 3

1. W skład Rady Seniorów wchodzi 15 osób, które są mieszkańcami Gminy Kościerzyna oraz ukończyły 60. rok życia, zwane dalej „seniorami”.

2. Skład Rady Seniorów powinien reprezentować wszystkie obszary terytorialne Gminy Kościerzyna.

3. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów mają:

a) organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób starszych w Gminie Kościerzyna (w tym Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów), dobór sposobu wytypowania kandydatów w łonie każdej organizacji należy do wyłącznej dyspozycji organizacji;

b) sołtysi Gminy Kościerzyna, z tym że kandydaci zgłoszeni przez sołtysów muszą uzyskać poparcie co najmniej 10 mieszkańców sołectwa, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Gminy Kościerzyna. Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu na liście poparcia kandydatowi, stanowiącej załącznik do formularza zgłoszeniowego kandydata do Rady.

4. Wójt Gminy w terminie najpóźniej 2 tygodnie po rozpoczęciu kadencji Rady Gminy Kościerzyna ogłasza nabór do Rady Seniorów określając wzór formularza zgłoszeniowego:

 1. na stronie internetowej Urzędu Gminy,

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

5. Podmioty, o których mowa w ust. 3, mogą zgłaszać kandydatów w terminie 30 dni, licząc od daty zamieszczenia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 4, na stronie internetowej Urzędu Gminy.

10. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami składane są w urzędzie gminy Kościerzyna i podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Wójta.

11. W przypadku zauważonych braków Wójt wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia stosownego wezwania. Nieusunięcie braków skutkuje odrzuceniem kandydata.

12. Wytypowane osoby nabywają czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Seniorów Gminy Kościerzyna.

§ 4

1. W przypadku gdy do Rady zostanie zgłoszonych mniej niż 15 osób, Wójt wyznacza dodatkowy siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatów do Rady. Jeśli po upływie terminu dodatkowego liczba kandydatów wciąż jest mniejsza niż 15, wszyscy zgłoszeni stają się członkami Rady i przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w ust. 2.

2. Wybory uzupełniające na nieobsadzone mandaty w Radzie ogłasza Wójt Gminy Kościerzyna w ciągu 30 dni od przedstawienia mu uchwały Rady Seniorów stwierdzającej taką konieczność. Wybory uzupełniające przeprowadza się z zachowaniem przepisów § 3 i § 4 ust. 3-11. W ostatnim roku kadencji Rady wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Seniorów przekracza 15 osób, Wójt organizuje zebranie wyborcze, na którym spotykają się wszyscy zgłoszeni kandydaci.

4. Zebranie prowadzi Wójt lub jego przedstawiciel.

5. Wójt lub jego przedstawiciel wyznacza skład Komisji Skrutacyjnej w ilości 3 osób.

6. Wybory przeprowadzane są w sposób bezpośredni i tajny.

7. Głos oddaje się na karcie do głosowania, przygotowanej zgodnie z wzorem określonym przez Wójta z pieczęcią Urzędu Gminy.

8. Każda osoba głosuje na maksymalnie 15 kandydatów z wykazu nazwisk na karcie do głosowania.

9. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równą ilość głosów Komisja Skrutacyjna przeprowadza dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.

10. W przypadku gdy ilość kandydatów z równą ilością głosów nie zwiększa limitu 15 osób w Radzie nie przeprowadza się ponownych wyborów.

11. Za wybranych uważa się 15 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.

12. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół zawierający dane kandydatów oraz liczbę głosów, jakie otrzymali i przekazuje go Wójtowi.

13. Wyniki wyborów Wójt ogłasza na stronie internetowej Urzędu Gminy.

14. Skład osobowy Rady Seniorów ogłasza Wójt Gminy Kościerzyna w drodze Zarządzenia.

6. Uzupełnienie składu Rady Seniorów następuje z odpowiednim zastosowaniem postanowień § 3 i § 4.

§ 5

 1. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.

 2. Obsługę organizacyjną i administracyjną Rady Seniorów zapewnia Wójt Gminy Kościerzyna poprzez właściwy merytorycznie dział / pracownika Urzędu Gminy Kościerzyna.

§ 6

1. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwołuje Wójt

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu rady.

3. Przewodniczący Rady Seniorów kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

 1. ustala termin posiedzenia i porządek obrad,

 2. zwołuje posiedzenia,

 3. prowadzi obrady,

 4. reprezentuje Radę Seniorów w kontaktach z innymi podmiotami,

 5. zaprasza na posiedzenia przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie Seniorów.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 7

1. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na wniosek pięciu członków Rady Seniorów,

 3. na wniosek Wójta Gminy Kościerzyna lub Przewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna.

3. Zwołanie Rady Seniorów następuje w drodze pisemnego zaproszenia wysyłanego na adres zamieszkania członka rady, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zaproszenie zawiera określenie daty, godziny, miejsca posiedzenia oraz proponowany porządek obrad rady. Zawiadomienie można również wysłać na adres e-mail wskazany przez członka Rady Seniorów lub telefonicznie.

4. Posiedzenia Rady Seniorów są prawomocne jeśli uczestniczy w nich co najmniej polowa składu członków Rady.

5. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać:

 1. kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,

 2. porządek obrad,

 3. streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,

 4. treść Uchwał, opinie, stanowiska oraz wnioski spisane w pełnym brzmieniu,

 5. wyniki głosowania.

5. Protokół podpisuje Przewodniczący.

6. Do protokołu załącza się listę obecności na posiedzeniu.

7. Pierwsze posiedzenie powołanej Rady Seniorów w danej kadencji prowadzi członek Rady najstarszy wiekiem.

§ 8

1. Rada Seniorów wyraża swoje stanowisko w formie Uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków rady.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Głosowanie w sprawach omawianych przez Radę Seniorów jest jawne. Na wniosek każdego członka rady, Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.

4. Na zaproszenie Przewodniczącego, w pracach Rady Seniorów mogą uczestniczyć inne osoby, niebędące jej członkami. Jeżeli udział takich osób miałby się wiązać z poniesieniem przez Gminę Kościerzyna dodatkowych kosztów, decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Wójt Gminy Kościerzyna.

5. Przewodniczący przekazuje Uchwały przyjęte na posiedzeniu Wójtowi Gminy.

§ 9

Wójt Gminy Kościerzyna może odwołać członka Rady Seniorów przed zakończeniem kadencji rady, w szczególności:

 1. na wniosek tego członka,

 2. na wniosek podmiotu reprezentowanego przez tego członka,

 3. w przypadku skazania członka Rady Seniorów prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. w przypadku ujawnienia okoliczności mogących poddać w wątpliwość wiarygodność członka rady niezbędną do wypełniania zadania o charakterze zaufania publicznego,

 5. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach rady, po uprzednim poinformowaniu członka o zamiarze odwołania.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Powołanie członków Rady Seniorów Gminy Kościerzyna powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Gminy, a w przypadku pierwszej Rady Seniorów nie później niż do końca czerwca 2021 roku.

 2. Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna się z dniem powołania przez Wójta Gminy Kościerzyna pierwszej Rady Seniorów.

 3. Wójt Gminy w terminie najpóźniej 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały ogłasza informację o możliwości uczestniczenia w Radzie oraz zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów zgodnie z § 3.


 

Uzasadnienie


 

Starzenie się ludności jest jednym z najważniejszych wyzwań, którym musi sprostać również lokalna polityka społeczna. W Gminie Kościerzyna, podobnie jak w całej Polsce, osoby starsze stanowią coraz liczniejszą część społeczności lokalnej.

Gmina powinna sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć optymalne warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. Zgodnie z art. 5c ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy jest uprawniona do utworzenia gminnej rady seniorów jako organu konsultacyjnego, doradczego i inicjatywnego. Utworzenie Rady Seniorów Gminy Kościerzyna jest wyrazem dążenia Gminy do wykorzystania potencjału aktywnych seniorów oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Powołanie Rady Seniorów Gminy Kościerzyna pozwoli na wzrost zaangażowania tej grupy wiekowej w sprawy społeczności lokalnej, na ustalenie priorytetowych zadań na rzecz seniorów oraz monitorowanie ich rzeczywistych potrzeb.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

.

Tagi (generowane automatycznie)

mieszkaniec senior wszyscy ul Kościerzyna UG artykuł e-mail gmin jaka obsługa oda osoba pomoc sprawa treść tytuł urząd wejście wniosek zasada związek źródło kultura cel działanie miejsce termin wyzwanie zdrowie godzina ciąg sytuacja tablica wynik adres obszar odwołanie przebieg warunki województwo życie koniec wiedza Andrzej bober część gmina informacja kadencja marzec miesiąc nr numer sołectwo swoje wybory wybrana udział listopad połowa najstarszy komisja rada Piechowski stanowisko złożone posiedzenie zebranie miejscowe kandydat pierwsze tydzień dane go możliwości nazwisko pracownik propozycja przedstawiciel uwaga weryfikacja zgłoszenie złożenie styczeń grono głosowanie niża pierwsza liczba zadanie środowisko edukacja grupa organizacja starszy dział głos ogłoszenie powyższe rzecz solidarność wiek zainteresowana zarządzenie ilość obowiązek działo wybór ustawa odbiór problem tryb obrada podjęcie porządek obecność podpis protokół przedstawienie starsza streszczenie wykonanie załącznik limit polskie zamieszkanie konieczność projekt wątpliwość karty koszt uchwała aktywność powołanie rozpoczęcie usta rola zaangażowanie opinia dyspozycja wezwanie data formularz mowa oświadczenie szczególność instytucja podmiot rekreacja emeryt potrzeb zaufanie wzrost polityka prawa nabór koła skład przedsięwzięcie inicjatywa zwołanie obrady przepis mandat poparcie organy wzór liście funkcja usunięcie usługa społeczność ustalenie zawiadomienie zastępca zaproszenie potencjał wykorzystanie profilaktyka ujęcie wynagrodzenie reprezentacja dobór wiarygodność promocja dieta nadanie wykaz braki doradztwo dążenie godność integracja inwalid kadencyjność kwartał ludność marginalizacja nieobecność okoliczność określenie oskarżenie pobudzanie postanowienie postrzeganie przeciwdziałanie przestępstwo rencista rozdział starzenie statut sąd służąca ujawnienie uzasadnienie uzupełnienie zapobieganie

Popularne artykuły

Remont DK20 - grozi nam kolejny obj...
28.04.2021 (3 komentarzy)
Panele w Łubianie tematem gorętszym...
12.05.2021 (3 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 02.05.2021
03.05.2021 (2 komentarzy)
Pamiątkowy mural
02.05.2021 (1 komentarzy)

Najnowsze artykuły

Szczepienie psów przeciwko wściekli...
13.05.2021 (0 komentarzy)
Podatek od nieruchomości II rata
13.05.2021 (0 komentarzy)
Awaria zasilania
12.05.2021 (0 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 09.05.2021
09.05.2021 (0 komentarzy)
Komentarze

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2021 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE