Nowe zasady gospodarki odpadami


Udostępnij:
Oceń: 4

Źródło ilustracji: internet


Od 1 października 2018 roku na terenie działania Związku Gmin Wierzyca zaczyna funkcjonować rozszerzony system segregacji odpadów, dzięki któremu zwiększy się ilość odzyskiwanych surowców wtórnych i jednocześnie zmniejszy ilość odpadów trafiających na składowisko.


Wchodzą w życie nowe uregulowania, m.in. uchwała Nr XXIV/118/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 29 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych. Poszerzenie systemu segregowania jest zgodne z długofalową polityką gospodarki odpadami, która zakłada dalszy wzrost odzysku surowców. Zmiana była konieczna ze względu na obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2017 poz. 19), które wprowadza w całym kraju jednolite zasady segregowania odpadów. Przepisy unijne obligują wszystkie polskie gminy, by do roku 2020 odzysk surowców łącznie wyniósł przynajmniej połowę całej masy odpadów. Obecnie w ZGW ten poziom wynosi około 25%.

Obowiązywać będzie segregacja odpadów komunalnych na 5 frakcji:

 • „Papier”,
 • „Szkło”,
 • „Metale i tworzywa sztuczne”,
 • „Bio”,
 • „Resztkowe”.

Nie będzie możliwości zadeklarowania zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny. Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin” każda nieruchomość, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W przypadku stwierdzenia, przez wykonawcę odbierającego odpady z nieruchomości, nieprawidłowej segregacji odpadów, nie zostaną one odebrane. Ich wytwórca będzie zobligowany do poprawnego posegregowania nieodebranych odpadów, które zostaną zabrane dopiero w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu. W przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowej segregacji, zostanie bezzwłocznie wszczęte postępowanie podatkowe, którego wynikiem będzie ustalenie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.

Wyposażanie nieruchomości w pojemniki lub worki na każdą z frakcji będzie częścią usługi wykonywanej przez uprawnionego do odbioru odpadów przedsiębiorcę, czyli w ramach wnoszonej opłaty zostaną dostarczone do każdej nieruchomości pojemniki lub worki, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie.

Nowe uregulowania niosą za sobą obowiązek ponownego złożenia tych deklaracji, w których zadeklarowano nieselektywny sposób zbierania odpadów komunalnych z uwagi na brak możliwości zadeklarowania zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny oraz obowiązek ponownego złożenia deklaracji DO-2 z uwagi na zmieniony sposób ustalania miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozdzielenie dotychczasowej stawki opłaty za pojemnik z odpadami surowcowymi („Surowce”) na osobne stawki za pojemnik z odpadami: „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne” oraz „Bio” i „Resztkowe”.

Każdy właściciel nieruchomości, który posiada aktywną deklarację o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzyma na wskazany przez siebie adres korespondencyjny, stosowne pismo informacyjne o zaistniałych zmianach wraz z instrukcją dalszego postępowania.


Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach:

Zmienia się regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach Związku, zmieniony uchwałą nr XXIV/118/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych.


Zakres i sposób świadczenia usług:

Zmienia się zakres i sposób świadczenia usług w zamian za wnoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniony uchwałą nr XXIV/119/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wzory deklaracji o wysokości opłaty:

Zmieniają się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienione uchwałą nr XXIV/120/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: DO-1.
 • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: DO-2.
 • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: DO-3.
 • obowiązujący od dnia 01.10.2018 r. wzór załącznika do wyżej wymienionych deklaracji składany w przypadku wystąpienia wielości podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji opłaty (np. w przypadku współwłasności nieruchomości): DO-Z.

 

Przykłady wypełniania deklaracji opłaty:


Stawki opłaty:

Zmieniają się niektóre stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienione uchwałą nr XXIX/135/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 • nie ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  Stawki opłaty obowiązujące od 01.10.2018 r.

   

  Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

  Lokalizacja nieruchomości

  Metoda naliczania opłaty

  Sposób zbierania odpadów

  selektywny

  nie ma wpływu na stawkę od gospodarstwa jednoosobowego 24,00 zł
  od gospodarstwa wieloosobowego 54,00 zł
 • ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (z uwagi na zmieniony sposób ustalania miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozdzielenie dotychczasowej stawki opłaty za pojemnik z odpadami surowcowymi („Surowce”) na osobne stawki za pojemnik z odpadami: „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne” oraz „Bio” i „Resztkowe”):
 • Stawki opłaty obowiązujące od 01.10.2018 r.

   

  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

  Pojemność pojemnika*)

  Sposób zbierania odpadów

  Metoda naliczania opłaty

  Selektywny

  Papier

  Szkło

  Metale i tworzywa sztuczne

  Bio

  Resztkowe

  (pozostałe po
  sortowaniu
  )

  120 litrów 0,00 zł 0,00 zł 13,00 zł 17,00 zł 45,00 zł za pojemnik

  *) W przypadku większej pojemności pojemnika - opłatę stanowi wielokrotność wymienionej stawki.

 • nie ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

  Stawki opłaty obowiązujące od 01.10.2018 r.

   

  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

  Rodzaj nieruchomości

  Sposób zbierania odpadów

  Metoda naliczania opłaty

  selektywny

  Domek letniskowy lub inna
  nieruchomość wykorzystywana
  jedynie przez część roku na
  cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  260,00 zł Stawka ryczałtowa
  za rok

 


Terminy i zasady wnoszenia opłaty:

Nie zmieniają się terminy i zasady wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadal obowiązuje uchwała nr III/16/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 01.01.2016 r.

 

Za miesiąc Termin zapłaty
styczeń do dnia 25 stycznia
luty do dnia 25 lutego
marzec do dnia 25 marca
kwiecień do dnia 25 kwietnia
maj do dnia 25 maja
czerwiec do dnia 25 czerwca
lipiec do dnia 25 lipca
sierpień do dnia 25 sierpnia
wrzesień do dnia 25 września
październik do dnia 25 października
listopad do dnia 25 listopada
grudzień do dnia 25 grudnia
roczna stawka ryczałtowa
za nieruchomości letniskowe
 I rata (1/2 stawki rocznej): do dnia 25 maja
II rata (1/2 stawki rocznej): do dnia 25 września

 


Materiały edukacyjne:

Pliki do pobrania:

Źródło: UG Kościerzyna

Popularne artykuły

Podwórko talentów NIVEA - my też możemy takie mieć.
Ratujmy pszczoły w Łubianie!
Komunikat Salonu Fryzur "Ewa"
Maseczki dla mieszkańców od ZPS "LUBIANA"

Komentarze

26.09.2018, 15:33 Wieśmen 83.23.***.***
2
To znaczy ze segregacja na surowce i zmieszane już nie obowiązuje? Bo of 2 października nowa segregacja a gdzie ja mam zbierać do października szkło?

21.09.2018, 21:25 Marcin Żurek
0
Harmonogramów niestety nie ma jeszcze. Związek się nie spieszy. Co ich interesują mieszkańcy? To co widzimy to uchwała o minimalnych częstotliwościach, które będą podstawą do tworzenia harmonogramów a póki co obowiązuje ten do końca września: http://www.zgwierzyca.pl/harmonogramy

21.09.2018, 20:36 zatroskany 176.221.***.***
0
według nowego harmonogranu bio i resztkowe co 4 tygodnie przez cały rok muchy nas pożrą to z fetorem cofniemy się do średniowiecza

21.09.2018, 20:19 Marcin Żurek
0
Nie no skąd. Przecież uchwalone minimalne częstotliwości nie oznaczają rzadszych wywozów. Tak zawsze mówi obecny wójt. Niestety ale niektóre wsie już to odczuły Klaus czas temu gdzie wywożono im surowce co 4 a nie 2 tygodnie jak u nas. Za tę samą opłatę oczywiście. Wtedy wójt mówi, że inaczej się nie opłaca. Tak będzie i teraz ale pewnie po wyborach dopiero. Stawki też się pewnie niebawem zmienią. Wystarczy jedna uchwała związku śmieciowego. Z niecierpliwością czekam na harmonogramy bo jak wiecie obecny jest tylko do końca września.

21.09.2018, 20:12 zatroskany 176.221.***.***
2
czytając częstotliwość odbioru odpadów będziemy mieli ładną kiszonkę


Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz© 2013 - 2020 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE