Sesja Rady Gminy Kościerzyna -MPZP dla Łubiany

8

Źródło ilustracji: Internet


Szanowni Mieszkańcy

Informuję, że w środę, 7 sierpnia 2019 roku o godzinie 8:30 w sali obrad Urzędu Gminy Koscierzyna odbędzie się Sesja Ray Gminy Kościerzyna, której jednym z punlktów będzie punkt 4a: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana

To temat długo wyczekiwany przez wielu z nas. 

Porządek posiedzenia:

 


1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr VI/19 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz
działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki.
e) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
f) zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad
przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna
g) zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia stawek
dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kościerzyna
h) przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Kościerzyna na lata 2012-2032”
i) wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna
w 2019 roku
5. Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.


Podziel się artykułem z innymi!!

Popularne artykuły

Uroczyste poświęcenie nowego wozu OSP - FILM, ZDJĘCIA
Środki sołeckie na kulturę na rok 2020 podzielone.
Pomóżmy Robertowi stanąć na nogi!
Wspomóż OSP i wygraj udział w akcji ratowniczej

Komenatrze zostały wyłączone dla tego artykułu.

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.